Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

Miksi sinunkin pitäisi hyödyntää media-analyysiä

0
Miksi sinunkin pitäisi hyödyntää media-analyysiä
Jaa

Media-analyysi on media-analyytikon tai asiantuntijatiimin tekemä kattava raportti tietystä aiheesta, kuten jonkin organisaation julkisuuskuvasta, positiosta verrokkiorganisaatioihin nähden tai joidenkin organisaatioon liittyvien teemojen näkymisestä mediassa.

Media-analyys on arvokas työkalu yritykselle, järjestölle tai julkiselle taholle saada tietoa organisaation näkyvyydestä mediassa, organisaatiosta kirjoitettujen juttujen sävystä ja myös erityisistä aiheista, jotka saattavat olla kytköksissä tiettyyn tapahtumaan, sesonkiin tai kriisiin. 

Tässä artikkelissa sukellamme syvälle media-analyysien maailmaan ja siihen, kuinka sinun organisaatiosi voi niistä hyötyä.

1. Media-analyytikot ryhtyvät töihin

Analyysiprosessi on melko suoraviivainen: organisaatio tekee toimeksiannon media-analyysistä niitä tarjoavalle taholle. Tämän jälkeen media-analyytikko ryhtyy töihin asettamalla mediaseurannat toimeksiannon edellyttämien tietojen saamista varten. Näiden tietojen avulla pyritään rakentamaan analyysi esimerkiksi seuraavista:

Organisaation julkisuuskuva tarkasteltuna kvartaaleittain tai vuosittain

Organisaation tietyn ajan sisällä saaman julkisuuden määrä ja laatu. Tyypillinen aika, jota käytetään tällaisissa analyyseissä, on kvartaali. Tämä aikaikkuna antaa organisaatioille nopean pääsyn tiedon äärelle. Tämä taas antaa mahdollisuuden nopeaan reagointiin ja korjaavien toimenpiteiden tekemiseen tarvittaessa, kuten esimerkiksi tietynlaisten lehdistötiedotteiden lähettämiseen. Vuosittainen analyysi taas on kätevä työkalu summata edellisvuotta. Vuosianalyysi voi olla erittäin hyödyllinen esimerkiksi kunnille ja kaupungeille, jotka tarkastelevat omaa mainettaan mediassa.

Kaikki organisaation julkisuus tietyn ajan sisällä

Kaikki maininnat analysoitavasta organisaatiosta otetaan huomioon, riippumatta siitä, kuinka pieni maininta on kyseessä. Tämä antaa hyvän yleiskuvan siitä, kuinka paljon julkisuutta organisaatio on saanut. Luonnollisesti tämänkaltainen analyysi kertoo vielä enemmän silloin, kun mukana on vertaileva elementti, kuten esimerkiksi kilpailijan julkisuus.


Havainnekuva Lianan tekemästä media-analyysistä, jossa näkyvät kaikki organisaation maininnat mediassa tietyllä ajanjaksolla.

Kaikki organisaation julkisuus kriisin aikana

On hyvin todennäköistä, että organisaatiossa ollaan kiinnostuneita siitä, millaista julkisuutta se saa kriisin aikana. Esimerkiksi organisaatio, joka on ollut julkisuudessa ristiriitaisista toimintatavoista tai kommentteista, voi haluta kartoittaa tilanteen julkisuuskuva-analyysin avulla.

Kaikki organisaation julkisuus tapahtuman aikana

On myös mahdollista, että organisaatiota kiinnostaa erityisesti, miten heidät tuodaan julki organisaation alaan tai toimintakenttään liittyvän tapahtuman aikana. Esimerkiksi urheiluvälinebrändi haluaa varmasti tutustua medianäkyvyyteensä olympialaisten aikana tai kesäfestivaali haluaa analyysin omasta julkisuudestaan kesän ajalta.

Organisaation julkisuus suhteessa ilmiöön

Organisaatioissa on mahdollisesti tarvetta tehdä media-analyysi jostain tietystä ilmiöstä yhteiskunnassa. Tämä ilmiö voi olla jotain hyvin ajankohtaista – kuten lakko, muutos poliittisessa ilmapiirissä tai jotain populaarikulttuuriin liittyvää. Media-analyysi voi myös olla keskittynyt myös täysin tällaisen ilmiön tutkimiseen, eikä organisaation suhdetta siihen. Tällainen analyysi tehtäisiin ainoastaan, jos ilmiöstä, tapahtumasta tai kriisistä tiedon saaminen olisi hyödyllistä sellaisenaan.

Organisaation julkisuus verrattuna kilpailijaan

Media-analyysiin sisällytetään usein myös vertaileva analyysi, jossa on tietoa organisaation kilpailijan tai kilpailjoiden medianäkyvyydestä. Tämä tuo konkreettisen näkökulman oman organisaatiosi julkisuuteen ja siitä kirjotettujen juttujen määrään verrattuna kilpailijaan tai kilpailjoihin.

Organisaatiosta kirjoitettujen artikkelien sävyn muutos tietyn ajan sisällä

Artikkelien sävy voidaan myös määritellä analyysissä ja tämä nähdäänkin erittäin hyödyllisenä osana media-analyysiä monen organisaation taholta.

Yhdistelmä yllämainituista

On tärkeää muistaa, että kaikkea yllämainittua ei yleensä ympätä yhteen ja samaan analyysiin. Sen sijaan ennen analyysiprosessin aloitusta punnitaan, mikä informaatio on kaikista tärkeintä juuri sinun organisaatiollesi. Jonkinlainen yhdistelmä yllämainituista tavoista tehdä analyysi on yleensä se, mihin päädytään.

Kun on määritelty, millaista tietoa lähdetään hakemaan, toimeksiannon saanut media-analyytikko alkaa huolellisesti käymään läpi osumia mediaseurantatyökalusta. Osumien läpikäynnnin jälkeen on aika vetää johtopäätökset itse analyysiraportissa.

2. Analyysiraportti

Analyysi koostuu raportille määriteltyjen tavoitteiden kuvailemisesta ja itse raportista. Tavoitteiden kuvailemisen yhteydessä kerrotaan myös kaikesta raportin lähdemateriaalista. Tämä kuvaus kertoo myös sen, mitä materiaalia on jätetty analyysin ulkopuolelle. Poisjätetty materiaali voi esimerkiksi sisältää organisaation omat lehdistötiedotteet ja organisaation verkkosivut ja sen julkaisut.

Analyysin tulokset voi esittää erilaisin kaavioin, jotka kuvaavat informaatiota parhaalla mahdollisella tavalla. Mediaseurantojen tuloksia voi nimittää osumiksi ja näiden osumien kertymät voidaan osoittaa esimerksi kuukausittain tai kvartaaleittain. 

Yksi erinomainen tapa esittää dataa on käyttää osumagraafeja. Nämä ovat kaavioita, joissa selkeästi näkyy osumapiikit – eli ne ajankohdat, kun monitoriin on tullut erityisen paljon osumia analysoitavan aihepiirin sisällä. Selittäviä tekstejä lisätään osumapiikkien kohdalle, jotta analyysistä selviää, miksi huippu on osunut tiettyyn kohtaan. Muuta informaatiota, jota analyysiin voi sisällyttää:

Top-listaus medioista, joista osumat tulevat

On hyödyllistä osoittaa organisaatioille top-listaus tiedotusvälineistä, joista osumat ovat peräisin. Listauksesta voidaan havaita luottojulkaisijoita ja tarkastella mainintojen alueellista jakautumista.

Näköislehtiä ja muita verkkolähteitä voidaan tutkia yhdessä tai erikseen

Sanomalehtien näköispainoksia voi käyttää analyysissä lähteinä muiden medioiden tavoin tai ne voidaan käsitellä erikseen. Riippuu täysin kyseessä olevasta organisaatiosta, miten tietoa halutaan käsiteltävän analyysissä.

Lähteiden tavoittavuus

Voi olla kiinnostavaa osoittaa kaiken julkisuuden tavoittavuus. Verkkomedioiden tavoittavuus muodostetaan kertomalla kunkin mediasivuston kuukausittainen kävijämäärä kunkin median osumien lukumäärällä ja lopuksi määrät lasketaan yhteen.

Uutisnostot

Media-analyyseihin sisällytetään uutisnostoja, jotka parhaalla tavalla valaisevat analysoitua materiaalia.

Julkisuudessa esiintyvät henkilöt

Voi olla mielenkiintoista organisaatiollesi tutkia, ketkä henkilöt ovat olleet jonkin asian tiimoilta julkisuudessa ja keitä on siteerattu lehdissä. Tämän voi myös sisällyttää osaksi media-analyysiä.

Organisaatioon liittyvät teemat

Analyysissä voidaan ottaa eri teemoja tarkasteluun ja määrittää organisaation suhdetta näihin teemoihin. Liana Technologiesin toteuttama Pyöräliiton media-analyysi perehtyi pyöräilyn saamaan julkisuuteen vuonna 2019. Analyysissä pyöräily oli keskeinen teema ja sitä tutkittiin suhteessa yhdeksään muuhun teemaan, kuten infrastruktuuri, terveys ja ympäristö.

Organisaatio ensisijaisena tai toissijaisena toimijana

Organisaation joko ensi- tai toissijaista toimijuutta julkaisuissa voidaan analysoida. Ensisijainen toimijuus liittyen tiettyihin teemoihin voi ilmaista mielipidevaikuttajan asemaa näiden teemojen suhteen.

Yleisimmät sanat osumista

Osumia tuottavissa artikkeleissa yleisimmin esiintyvät sanat voivat valottaa sitä, millaisten teemojen yhteydessä  organisaatio tulee esille.

Kahden aikakauden vertailu, kun dataa on kerätty pidemmältä ajalta

Kun organisaatiolle on tehty media-analyysi yhtenä vuonna, on järkevää tehdä se myös seuraavana vuonna. Edellisvuoden datan ollessa jo saatavilla, on hyvin hedelmällistä tehdä vertailua vuosien välillä.

3. Sosiaalisen median media-analyysi

Sosiaalisen median lähteistä on mahdollista tehdä media-analyysiä hyvin samalla tyylillä kuin journalistisesta mediastakin. Seuranta poimii sosiaalisesta mediasta hakusanoiksi määritettyjä mainintoja ja niistä voidaan tehdä analyysin havainnollistavia kaavioita.

Sosiaalisen median ollessa kyseessä, fokus kuitenkin yleensä siirtyy osumien teemoista yksittäisiin käyttäjiin, jotka ovat aktiivisimpia sosiaalisen median alustoissa. Näitä aktiivisia käyttäjiä voidaan tarkkailla Facebookissa, X:ssä ja Instagramissa.

Media-analyysi voidaan myös toteuttaa vertailevana analyysinä journalistisen ja sosiaalisen median välillä. Tällaisissa analyyseissä tehdään lähdejako, eli erotellaan sosiaalisen median kanavista tulleet osumat journalistisen media osumista. 

Samat aiheet esiintyvät usein sekä journalistisessa että sosiaalisessa mediassa. Eron tekee se, että journalistinen media on ammattimaista raportointia, kun taas sosiaalinen media koostuu kaikkien keskusteluun osallistuvien tahojen kommenteista.

4. Media-analyysien tuottamat hyödyt

Ensinnäkin media-analyysi on erinomainen tapa saada selkeä kuva organisaatiosi keräämästä näkyvyydestä mediassa. Analyysi voi myös antaa toivottua tietoa sävystä, jota mediassa käytetään, kun organisaatiostasi kirjoitetaan tai kun se edes mainitaan ohimennen. 

Media-analyysi voi olla tärkeä tekijä, kun halutaan esitellä julkisen organisaation näkyvyyttä ja imagoa. Viestintäosasto pystyy hyödyntämään media-analyysiraporttia organisaation julkisuuskuvan esittelyssä johdolle.

Myllerryksen aikoina media-analyysi voidaan tehdä hyvin lyhyellä varoitusajalla siitä, miten kriisi on kehittynyt, mitä siitä on kirjoitettu ja mikä on organisaationne rooli kriisin uutisoinnissa. Analyysin keskiössä voi olla uutisten lukumäärä, medialähteet tai artikkelien sävy silloin, kun sitä on mahdollista seurata.

Nopeasti tehty media-analyysi voi myös antaa ratkaisevan tärkeää tietoa, kun uusi tuote tai palvelu on lanseerattu ja haluat saada selville, kuinka se vastaanotettiin. Tällaiset nopean syklin toiminnot voivat antaa organisaatiollesi tarvittavat tiedot, joiden avulla saat tehtyä viilauksia viestintääsi.

Media-analyysien hyödyntäminen on osa suurempaa liikettä markkinoinnin ja viestinnän saralla. Tuo liike on data-ohjautuvaa. Media-analyysi voi tarjota, tai voisin uskaltautua sanomaan tulee tarjoamaan arvokasta tietoa, johon voit perustaa päätöksiä tulevaisuudessa.

Liana Technologies tarjoaa tehokkaita media-analyysejä, joiden avulla saadaan tärkeää tietoa viestinnän vaikutuksista medianäkyvyyteen.

Media-analyysi palveluna

Hyvä lukija,

Tämä postaus julkaistiin alun perin huhtikuussa 2020 ja sitä on päivitetty ajantasaisuuden ja kattavuuden vuoksi.