Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

Toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot

1. Soveltamisala

Toimitusehtojen soveltaminen

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Toimittajan (Liana Technologies, Koodiviidakko Oy, FI19399621) Asiakkaalle toimittamiin tietoverkon välityksellä toimitettaviin ohjelmistopalveluihin. Palvelut voivat sisältää myös muita ohjelmistopalveluja ja muita Toimittajan tarjoamia palveluja. Palveluiden sisältö on sovittu tarkemmin oheisessa palvelukuvauksessa. Ohjelmistopalvelu sisältää asiakkaan henkilöstön koulutukseen ja ohjelmistopalvelun käyttöönottoon liittyviä tehtäviä vain siltä osin kuin
niistä on kirjallisesti sovittu.

Asiakkaan aineisto tarkoittaa asiakkaan ohjelmistopalveluun siirtämää tai muuten asiakkaan lukuun ohjelmistopalvelua varten toimittajalle luovutettua tai käyttöön asetettua tietoa tai aineistoa tai muuta sopijapuolten asiakkaan aineistoksi määrittelemää tietoa tai aineistoa.

Ohjelmistopalvelu tarkoittaa tietoverkon välityksellä toimitettavaa palvelua tai muuta sopimuksen kohteena olevaa vastaavaa palvelua.

Näitä toimitusehtoja sovelletaan, jos Asiakkaan ja Toimittajan välillä ei ole kirjallisesti toisin sovittu.

Asiakkaalla tarkoitetaan sekä kuluttaja­- että yritysasiakasta.

2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai Asiakas on muuten alkanut käyttää Toimittajan palveluita tai Toimittaja on vastaanottanut Asiakkaan tilauksen kirjallisesti tai sähköpostitse.

3. Palvelun toimittaminen, tuottaminen ja käyttö

Toimittaja on velvollinen toimittamaan palvelun sovittuna aikana tai jos ajankohtaa ei ole sovittu kohtuullisena aikana tilauksen vastaanottamisesta.

Asiakkaalla on velvollisuus myötävaikuttaa parhaansa mukaan palvelun toimittamiseen ja mahdollisiin pääsyihin asiakkaan tietojärjestelmiin.

Palvelua testataan eri käyttöjärjestelmissä uusimilla selainversioilla ja toimivuutta muissa kuin Toimittajan tukemissa ympäristöissä ei voida täysin taata.

Asiakas vastaa ohjelmistopalvelun käyttämiseen tarvitsemiensa laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta. Asiakas vastaa tietojärjestelmänsä suojauksesta sekä ohjelmistopalvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne-­ ja muista vastaavista kustannuksistaan. Asiakas vastaa asiakkaan laitteiden, yhteyksien, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien saattamisesta toimittajan toimittamien käyttöympäristövaatimusten mukaisiksi sekä ohjelmistopalvelun
soveltuvuudesta asiakkaan käyttötarkoitukseen.

Toimittaja vastaa siitä, että sen vastuulla olevat tehtävät tehdään sopimuksen mukaisesti, huolellisesti ja tehtävien edellyttämällä ammattitaidolla.

Toimittaja tuottaa ohjelmistopalvelun sopimuksen mukaisesti. Ohjelmistopalvelun käyttöohjeet ja niitä koskevat päivitykset ovat Asiakkaan nähtävillä verkossa palvelun yhteydessä.

Toimittajalla on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaalla katsomallaan tavalla. Toimittajalla on oikeus muuttaa palvelun tekniikkaan ja käyttöön liittyviä tekijöitä ja päivittää tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja.

Toimittaja antaa Asiakkaalle käyttöoikeuden sopimuksen mukaiseen palveluun. Palvelua ja sen yhteydessä käyttöoikeuksin luovutettuja laitteistoja, ohjelmistoja, asiakirjoja ja muuta aineistoa on käytettävä Toimittajan antamien ohjeiden mukaisesti ja vain sovittuun tarkoitukseen.

Toimittajan osalta omien järjestelmien ja palvelimien viat korjataan mahdollisimman pian. Toimittajalla on oikeus keskeyttää ohjelmistopalvelun tuottaminen tietoliikenneverkon asennus-­, muutos­-, tai huoltotoimenpiteiden taikka ohjelmistopalveluun kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi tai jos laki tai viranomaismääräys tätä edellyttää. Jos toimittaja keskeyttää ohjelmistopalvelun
tuottamisen, toimittaja ilmoittaa keskeytyksestä ja keskeytyksen kestosta asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen, tai ellei tämä ole kohtuudella mahdollista, viipymättä sen jälkeen, kun Toimittaja on saanut tiedon kyseisestä seikasta.

Toimittajalla on oikeus asiakasta kuulematta estää asiakkaan pääsy ohjelmistopalveluun, jos Toimittaja perustellusti epäilee Asiakkaan kuormittavan tai käyttävän ohjelmistopalvelua tavalla, joka vaarantaa ohjelmistopalvelun tuottamisen muille käyttäjille. Toimittajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava Asiakkaalle pääsyn estämisen syistä ja pyrittävä rajoittamaan keskeytys mahdollisimman lyhyeksi.

Toimittaja ei vastaa tietoverkon palvelujen, tietojen eikä muun saatavan informaation sisällöstä tai toimivuudesta eikä näistä aiheutuvista häiriöistä. Toimittaja ei vastaa tietoverkosta tai jostain muualta tulevasta asiakkaaseen tai tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksestä tai jostain näihin rinnastettavasta tai muusta vastaavasta seikasta. Toimittaja ei vastaa kolmansien osapuolten virheistä.

Asiakkaan on itse huolehdittava palvelun kautta tallentamiensa tietojen ja sähköpostien varmuuskopioinnista. Toimittaja suorittaa myös tietojen varmuuskopiointia, mutta Toimittaja ei ole vastuussa tietojen menetyksestä esimerkiksi laitevaurion tai luonnonmullistusten johdosta tai johtuen Toimittajan vaikutusmahdollisuuden ulkopuolella olevasta seikasta tai muusta ylivoimaisesta esteestä.

Toimittajalla on oikeus luovuttaa asiakkaita koskevia tietojaan voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua mihinkään laittomaan tarkoitukseen tai millään tavalla, joka rikkoisi sovellettavaa lakia.

4. Suostumus

4.1. Suostumus ja markkinointilupa

a. Sähköpostiviestejä lähetetään vain vastaanottajille, jotka ovat antaneet suostumuksensa näiden sähköpostiviestien vastaanottamiseen tai joilla on asiakassuhde Toimittajan kanssa.

b. Suostumus vastaanottaa markkinointia sähköpostin välityksellä annetaan erikseen. 

Vastaanottajan tulee joko ruksia valintaruutu tai muilla tavoin antaa suhteellisen selkeä ilmoitus suostumuksesta vastaanottaa markkinointia sähköpostitse. Tämä ilmoitus ei saa olla osa muita ilmoituksia (kuten suostumus toimitusehtoihin).

c. Vastaanottajien tulee tietoisesti antaa suostumuksensa. Esitäytetyt valintaruudut eivät ole sallittuja.

4.2. Email format

The contracting entity ­ that means the contracting partner of the sender of an advertisement must be clearly recognizable. Every sent email shall contain an easily noticeable ‘about us’; either in the text or through a direct link. The ‘about us’ section shall contain the following information:

a. name and address of the sender, for legal entities in addition to name and address the legal form of the entity, authorized representative and the Commercial Registry, Association Registry, Partnership Registry or Cooperative Society Registry they are registered with, as well the appropriate registration number

b. contact information, at least a valid telephone number or an electronic contact form, as well as email address and

c. if there is a value added tax identification number according to section 27a of the value added tax act or a business identification number according to section 139c of the tax code, this number shall be provided. Further reaching information
obligations, for example according to section 5, paragraph 1 of the Telemedia Act (Telemediengesetz –TMG) remain untouched.

d. Each email must contain an option to withdraw permission to send any further emails. Cancellation must be possible for the receiver, without having to know access data (such as login/password). Exceptions may be admissible in single cases as special cases occur in the administration of the offering party. Cancellations must be processed promptly.

e. Neither the sender nor the commercial character of the message may be obscured or concealed in the header or the subject header of the email. Obscuring or concealing is taking place when the header and subject header are composed in such a way that the receiver cannot get any or can get only misleading information about the actual identity of the sender or the commercial nature of the message before the message is opened and read.

f. The sender must remove email addresses from the mailing list after three hard bounces.

g. The customer has to name a contact (name/phone number/e­mail address) for complaints. Response time for complaints must not exceed 24 hours on business days.

h. When using email addresses that the sender or his customers received from third parties, the sender or his customer is obligated to make sure before the advertisement action is taken that only receivers who have given their consent according to these criteria are emailed; a consent that not only refers to mailings sent by a third party but also by the sender himself or the sender’s customer.

i. The retrieval of address data for third parties (such as through co­sponsoring) should be transparent to the user. More so, address data retrieved in such a way should only be used for a mailing if

aa. the companies for which the address data is generated were named individually, transparently, and categorized by industry, and

bb.the access to the list of companies was clearly possible and easy for the users, and

cc. the number of companies or persons for whom the address data was collected is reduced in a way that excludes the forwarding of user data to an unreasonably large circle of third parties and that allows the user to easily comprehend the consequences and the extent of his consent as well to easily control the legal handling of his data. For clarification purposes, we would like to point out that the companies for which the address data is generated may not forward this address data to third parties without a special consent from the user to do so.

5. Kustannusten ja vahinkojen korvaaminen

Toimittaja vastaa vain vahingoista, joiden osoitetaan johtuvan sen omasta tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta menettelystä. Vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään kuuden (6) kuukauden Toimittajan asiakkaan kiinteitä, palvelukohtaisia kuukausimaksuja vastaavaan summaan tai osatoimituksessa korkeintaan osatoimituksen vastaavaan summaan.

Vahingonkorvausta on vaadittava Toimittajalta kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita tai viivästystapauksissa siitä, kun toimitus on tapahtunut. Välillisiä, varallisuuteen kohdistuvia, ennalta arvaamattomia tai yllättäviä vahinkoja Toimittaja ei korvaa.

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksensa käytöstä ja sitoutuu säilyttämään salasanansa siten, ettei se joudu sivullisten tietoon. Käyttäjätunnuksen haltija on vastuussa käyttäjätunnuksellaan tehdyistä toimista. Asiakas on velvollinen palauttamaan Toimittajalle kaiken Toimittajan omaisuuden mukaan lukien käyttäjätunnuksen sekä lopettamaan Toimittajan immateriaalioikeuksien käyttämisen viivytyksettä tämän sopimuksen lakattua, tapahtuipa se mistä syystä tahansa.

Asiakas vastaa käyttämänsä materiaalin käyttöoikeuksista ja näistä johtuvista korvauksista. Asiakas on myös vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä väärien tietojen korjaamisen aiheuttamista kustannuksista. Mikäli Asiakas käyttäisi palvelua laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan, kuten esim. roskapostitukseen, se on vastuussa täysimääräisesti kaikista Toimittajalle sekä kolmansille aiheuttamistaan vahingoista. Asiakas käyttää palvelua muutoinkin omalla vastuullaan sekä vastaa toiminnastaan palvelua käyttäessään.

Asiakas ei kuormita Toimittajan palvelimia pitämällä niissä enempää tietoa kuin palvelukokonaisuudessa on rajattu tai muutoin käyttämällä niitä palvelukokonaisuuden vastaisesti. Asiakas vapauttaa Toimittajan sekä sen työntekijät kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita Asiakkaan toimet tai toiminta Internet­verkossa tai muuten tämän palvelun nojalla mahdollisesti
aiheuttavat.

Tässä sopimuksessa sanottu sääntelee tyhjentävästi Toimittajan vastuun sopimusrikkomuksen johdosta sekä Toimittajan vahingonkorvausvastuun.

6. Maksut

Asiakas maksaa mahdollisen toimitusmaksun ja käyttömaksun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Laskutus tapahtuu sovituin laskutusjaksoin etukäteen. Asiakassuhde ja laskutuskausi alkavat tilauksen vastaanotosta tai järjestelmän toimituksesta.

Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu, Toimittajalla on oikeus estää palvelun käyttö, kunnes maksu on jälleen suoritettu. Käytön uudelleen aloittamisesta peritään uusi avausmaksu.

Laskut maksetaan niissä mainittuina eräpäivinä. Mikäli lasku myöhästyy, on Toimittajalla oikeus periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorkoa korkolain mukaan. Toimittaja perii jokaisesta lähetetystä maksukehotuksesta kohtuullisen korvauksen.

Toimittajalla on oikeus muuttaa palvelun hintaa ja hintarakennetta. Asiakkaalle ilmoitetaan hinnanmuutoksista (3) kolmea kuukautta ennen niiden voimaantuloa laskun yhteydessä tai muutoin sähköpostilla.

Toimittajalla on oikeus kehittää ja muuttaa palvelua. Toimittaja ilmoittaa tällaisista muutoksista Asiakkaalle etukäteen. Mahdollisista Asiakkaalle tällaisista muutoksista aiheutuvista kustannuksista vastaa Asiakas.

Toimittajalla on oikeus muuttaa hinnoittelua, jos Asiakkaan aiheuttama palvelun kuormitus poikkeaa runsaasti sovitusta tai muutoin tavanomaisesta kuormituksesta.

7. Oikeudet ja asiakkaan aineisto

Immateriaalioikeudet ohjelmistoon ja ohjelmistopalveluun sekä siihen tehtyihin muutoksiin kuuluvat Toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle.

Asiakkaan aineiston, esimerkiksi sähköpostirekistereiden, omistusoikeus ja aineiston immateriaalioikeudet kuuluvat asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

Toimittajalla on oikeus käyttää asiakkaan aineistoa vain sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Toimittaja ei luovuta asiakkaan aineistoa tai osoitteistoa kolmansille osapuolille, muutoin kuin Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tällaisessa tapauksessa Toimittaja sitoutuu informoimaan asiakasta luovutuksesta välittömästi.

Asiakas vastaa asiakkaan aineistosta ja siitä, ettei asiakkaan aineisto tai sen käyttö loukkaa kolmannen oikeuksia tai kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, toimittaja luovuttaa asiakkaan aineiston asiakkaalle 30 päivän kuluessa asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Asiakkaan aineisto luovutetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa. Toimittajalla on oikeus veloittaa tietojen keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta toimittajan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisten veloitusperusteiden mukaisesti. Toimittajan velvollisuus säilyttää asiakkaan aineistoa päättyy 60 päivän kuluttua sopimuksen päättymisestä, jonka jälkeen Toimittajalla on oikeus kustannuksellaan tuhota asiakkaan aineisto. Toimittajalla on oikeus tuhota tai säilyttää asiakkaan aineistoa siltä osin, kuin toimittaja on tähän velvollinen lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

8. Palvelun sulkeminen

Asiakkaalla on oikeus pyytää palvelun sulkemista tai käytön rajoittamista. Toimittajalla on kuitenkin oikeus periä perusmaksua sulkemisajalta. Käytön uudelleen aloittamisesta peritään uusi avausmaksu.

9. Immateriaalioikeuksien loukkaus

9.1. 

Toimittaja vastaa siitä, ettei ohjelmistopalvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia sovitussa toimitus­ tai käyttömaassa. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, sovittu toimitus­ ja käyttömaa on Suomi. Asiakas vastaa oman aineistonsa osalta em. seikoista.

9.2.

Toimittaja on velvollinen puolustamaan kustannuksellaan asiakasta, jos asiakasta vastaan esitetään väite siitä, että ohjelmistopalvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia sovitussa toimitus­ tai käyttömaassa, edellyttäen, että asiakas viipymättä ilmoittaa kirjallisesti toimittajalle esitetystä väitteestä ja antaa toimittajan käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa toimittajalle toimittajan pyynnöstä ja kustannuksella kaikki saatavissa olevat tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset. Toimittaja vastaa tuomittujen tai sovittujen korvausten maksamisesta kolmannelle osapuolelle, jos asiakas on
menetellyt edellä kerrotun mukaisesti.

9.3.

Jos toimittaja perustellusti katsoo tai oikeudenkäynnissä on todettu, että ohjelmistopalvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia sovitussa toimitus­ tai käyttömaassa, toimittajalla on oikeus ja velvollisuus kustannuksellaan ja valintansa mukaan joko (a) hankkia asiakkaalle oikeus jatkaa ohjelmistopalvelun käyttämistä, (b) vaihtaa se vastaavaan
sopimuksen mukaiseen palveluun tai (c) muuttaa ohjelmistopalvelua siten, että oikeudenloukkaus lakkaa ja muutettu ohjelmistopalvelu on edelleen sopimuksen mukainen. Jos mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole mahdollista toimittajalle kohtuullisin ehdoin, asiakkaan on lopetettava toimittajan pyynnöstä ohjelmistopalvelun käyttö, ja toimittajan on hyvitettävä asiakkaan ohjelmistopalvelun käytöstä maksama hinta toteutunutta käyttöaikaa vastaavalla osuudella vähennettynä.

9.4.

Toimittaja ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka (a) tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla on määräysvalta Asiakkaaseen tai johon Asiakkaalla on määräysvalta siten kuin määräysvalta kirjanpitolaissa määritellään; (b) johtuu Asiakkaan ohjelmistopalveluun tekemästä muutoksesta tai toimittajan antamien ohjeiden noudattamatta jättämisestä; (c) johtuu
ohjelmistopalvelun käyttämisestä yhdessä muun kuin toimittajan toimittaman tai hyväksymän tuotteen tai palvelun kanssa tai (d) olisi voitu välttää käyttämällä julkistettua ja toimittajan asiakkaan käyttöön ilman erillistä veloitusta tarjoamaa toimituksen kohdetta vastaavaa sopimuksen mukaista tuotetta tai palvelua.

Toimittajan vastuu toimituksen kohteen immateriaalioikeuksien loukkauksista rajoittuu tässä kohdassa 9 sovittuun.

10. Ylivoimainen este

Osapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

Osapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä sekä esteen lakkaamisesta kirjallisesti toiselle osapuolelle.

11. Voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Mikäli sopimusta ei kirjallisesti irtisanota, jatkuu se automaattisesti seuraavaan sopimuskauteen, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Mikäli irtisanominen tapahtuu myöhemmin kuin 30 päivää laskutusjakson alkamisesta, astuu irtisanominen voimaan seuraavan jakson päätyttyä. Toimittajalla on oikeus periä palvelumaksut irtisanomisajan loppuun asti. Jo maksettuja palvelumaksuja ei palauteta. Toimittaja voi purkaa sopimuksen, jos Asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen maksun ja viivästys on jatkunut 28 päivää maksamattoman laskun eräpäivästä lähtien, Asiakkaan omaisuus on määrätty luovutettavaksi konkurssiin tai selvitystilaan, Asiakas on tuomittu ulosmittauksessa varattomaksi, Asiakas häiritsee muuta verkkoliikennettä tai Asiakas käyttää palvelua laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan. Hyvän tavan vastaisena toimintana pidetään esimerkiksi sitä, että Asiakkaan toiminta voidaan katsoa roskapostin levittämiseksi.

12. Salassapito

Sopimuksen yhteydessä osapuolet voivat saada toisiltaan kaupallisia tai teknisiä tietoja, jotka kuuluvat toisen liikesalaisuuden piiriin tai joihin tällä on jokin immateriaalioikeus. Toimittajan liikesalaisuuksiin kuuluvat kaikki sopimus­ tai tarjousasiakirjoihin sekä palveluihin liittyvät kehitysaineistot, sovellukset ja lopputulokset. Asiakkaalla ei ole ilman Toimittajan kirjallista suostumusta oikeutta käyttää saamaansa tietoa hyväkseen omassa tai oman etupiirinsä liike­ tai missään muussakaan toiminnassa. Etupiiriin luetaan asiakkaan kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt ja sen päätäntäelimiin kuuluvat henkilöt läheisineen ja läheisyhtiöineen. Asiakas ei saa paljastaa saamiaan tietoja eikä luovuttaa niitä ulkopuolisille. Vain sopimuksen täyttämiseksi
tarpeellisen tiedon käyttäminen on sallittua. Tätä ehtoa on noudatettava myös sopimuksen päätyttyä.

Toimittaja sitoutuu pitämään salassa kaikki tähän liikesuhteeseen liittyvät dokumentit, tiedostot ja erityisesti sähköpostiosoitteistot.

Toimittajalla on oikeus käyttää sopimussuhteessa kertyvää tietotaitoa liiketoiminnassaan vapaasti, esimerkiksi palvelujen kehitystyössä.

Toimittajalla on oikeus mainita asiakkaan nimi ja kertoa yleisluontoisesti toimituksen laadusta palvelujaan markkinoidessa, ellei asiakas ole sitä nimenomaisesti kieltänyt.

13. Myötävaikutusvelvollisuus sopimuksen päättyessä

13.1.

Sopimuksen päättyessä toimittajalla on velvollisuus kohtuudella myötävaikuttaa ohjelmistopalvelun toimituksen siirtoon toiselle toimittajalle. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, myötävaikutusvelvollisuus päättyy, kun 3 kuukautta on kulunut sopimuksen päättymisestä. Toimittajan myötävaikutusvelvollisuuteen liittyvissä palveluissa noudatetaan Toimittajan kulloinkin voimassa olevia tuntihintoja

13.2.

Toimittajalla ei ole kohdassa 12.1 tarkoitettua myötävaikutusvelvollisuutta, jos sopimus päättyy asiakkaan olennaisesta sopimusrikkomuksesta. Toimittajalla on kuitenkin kohdassa 12.1 tarkoitettu myötävaikutusvelvollisuus myös edellä tässä kohdassa 10.2 tarkoitetussa tilanteessa, jos asiakas suorittaa erääntyneet maksunsa toimittajalle ja asettaa hyväksyttävän vakuuden tulevien maksujen suorittamisesta.

14. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään Toimittajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen ja siitä johtuvien riitojen ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia. Toimittaja pidättää oikeuden näiden sopimusehtojen sekä hintojen muutoksiin. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle vähintään kolme (3) kuukautta etukäteen.

15. Toimitusehtojen voimassaolo

Nämä toimitusehdot tulevat voimaan silloin, kun ne on julkaistu toimitetun palvelun yhteydessä. Nämä toimitusehdot korvaavat kaikki Toimittajan aiemmat yleiset palveluiden sopimus­ ja toimitusehdot.

Koodiviidakko Oy
Y-tunnus: FI19399621

www.lianatech.fi
moi@lianatech.com
+358 10 387 7053