Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

Toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot

1. Soveltamisala

Toimitusehtojen soveltaminen

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Toimittajan (Liana Technologies, Koodiviidakko Oy, FI19399621) Asiakkaalle toimittamiin tietoverkon välityksellä toimitettaviin ohjelmistopalveluihin. Palvelut voivat sisältää myös muita ohjelmistopalveluja ja muita Toimittajan tarjoamia palveluja. Palveluiden sisältö on sovittu tarkemmin oheisessa palvelukuvauksessa. Ohjelmistopalvelu sisältää asiakkaan henkilöstön koulutukseen ja ohjelmistopalvelun käyttöönottoon liittyviä tehtäviä vain siltä osin kuin
niistä on kirjallisesti sovittu.

Asiakkaan aineisto tarkoittaa asiakkaan ohjelmistopalveluun siirtämää tai muuten asiakkaan lukuun ohjelmistopalvelua varten toimittajalle luovutettua tai käyttöön asetettua tietoa tai aineistoa tai muuta sopijapuolten asiakkaan aineistoksi määrittelemää tietoa tai aineistoa.

Ohjelmistopalvelu tarkoittaa tietoverkon välityksellä toimitettavaa palvelua tai muuta sopimuksen kohteena olevaa vastaavaa palvelua.

Näitä toimitusehtoja sovelletaan, jos Asiakkaan ja Toimittajan välillä ei ole kirjallisesti toisin sovittu.

Asiakkaalla tarkoitetaan sekä kuluttaja­- että yritysasiakasta.

2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai Asiakas on muuten alkanut käyttää Toimittajan palveluita tai Toimittaja on vastaanottanut Asiakkaan tilauksen kirjallisesti tai sähköpostitse.

3. Palvelun toimittaminen, tuottaminen ja käyttö

Toimittaja on velvollinen toimittamaan palvelun sovittuna aikana tai jos ajankohtaa ei ole sovittu kohtuullisena aikana tilauksen vastaanottamisesta.

Asiakkaalla on velvollisuus myötävaikuttaa parhaansa mukaan palvelun toimittamiseen ja mahdollisiin pääsyihin asiakkaan tietojärjestelmiin.

Palvelua testataan eri käyttöjärjestelmissä uusimilla selainversioilla ja toimivuutta muissa kuin Toimittajan tukemissa ympäristöissä ei voida täysin taata.

Asiakas vastaa ohjelmistopalvelun käyttämiseen tarvitsemiensa laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta. Asiakas vastaa tietojärjestelmänsä suojauksesta sekä ohjelmistopalvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne-­ ja muista vastaavista kustannuksistaan. Asiakas vastaa asiakkaan laitteiden, yhteyksien, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien saattamisesta toimittajan toimittamien käyttöympäristövaatimusten mukaisiksi sekä ohjelmistopalvelun
soveltuvuudesta asiakkaan käyttötarkoitukseen.

Toimittaja vastaa siitä, että sen vastuulla olevat tehtävät tehdään sopimuksen mukaisesti, huolellisesti ja tehtävien edellyttämällä ammattitaidolla.

Toimittaja tuottaa ohjelmistopalvelun sopimuksen mukaisesti. Ohjelmistopalvelun käyttöohjeet ja niitä koskevat päivitykset ovat Asiakkaan nähtävillä verkossa palvelun yhteydessä.

Toimittajalla on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaalla katsomallaan tavalla. Toimittajalla on oikeus muuttaa palvelun tekniikkaan ja käyttöön liittyviä tekijöitä ja päivittää tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja.

Toimittaja antaa Asiakkaalle käyttöoikeuden sopimuksen mukaiseen palveluun. Palvelua ja sen yhteydessä käyttöoikeuksin luovutettuja laitteistoja, ohjelmistoja, asiakirjoja ja muuta aineistoa on käytettävä Toimittajan antamien ohjeiden mukaisesti ja vain sovittuun tarkoitukseen.

Toimittajan osalta omien järjestelmien ja palvelimien viat korjataan mahdollisimman pian. Toimittajalla on oikeus keskeyttää ohjelmistopalvelun tuottaminen tietoliikenneverkon asennus-­, muutos­-, tai huoltotoimenpiteiden taikka ohjelmistopalveluun kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi tai jos laki tai viranomaismääräys tätä edellyttää. Jos toimittaja keskeyttää ohjelmistopalvelun
tuottamisen, toimittaja ilmoittaa keskeytyksestä ja keskeytyksen kestosta asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen, tai ellei tämä ole kohtuudella mahdollista, viipymättä sen jälkeen, kun Toimittaja on saanut tiedon kyseisestä seikasta.

Toimittajalla on oikeus asiakasta kuulematta estää asiakkaan pääsy ohjelmistopalveluun, jos Toimittaja perustellusti epäilee Asiakkaan kuormittavan tai käyttävän ohjelmistopalvelua tavalla, joka vaarantaa ohjelmistopalvelun tuottamisen muille käyttäjille. Toimittajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava Asiakkaalle pääsyn estämisen syistä ja pyrittävä rajoittamaan keskeytys mahdollisimman lyhyeksi.

Toimittaja ei vastaa tietoverkon palvelujen, tietojen eikä muun saatavan informaation sisällöstä tai toimivuudesta eikä näistä aiheutuvista häiriöistä. Toimittaja ei vastaa tietoverkosta tai jostain muualta tulevasta asiakkaaseen tai tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksestä tai jostain näihin rinnastettavasta tai muusta vastaavasta seikasta. Toimittaja ei vastaa kolmansien osapuolten virheistä.

Asiakkaan on itse huolehdittava palvelun kautta tallentamiensa tietojen ja sähköpostien varmuuskopioinnista. Toimittaja suorittaa myös tietojen varmuuskopiointia, mutta Toimittaja ei ole vastuussa tietojen menetyksestä esimerkiksi laitevaurion tai luonnonmullistusten johdosta tai johtuen Toimittajan vaikutusmahdollisuuden ulkopuolella olevasta seikasta tai muusta ylivoimaisesta esteestä.

Toimittajalla on oikeus luovuttaa asiakkaita koskevia tietojaan voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua mihinkään laittomaan tarkoitukseen tai millään tavalla, joka rikkoisi sovellettavaa lakia.

Mediaseuranta

Toimittajan mediaseurantapalvelut (jäljempänä seurantapalvelut) seuraavat digitaalisia medialähteitä. Seurattavan median määrä ja laajuus voivat vaihdella. Toimittaja ei takaa, että tietty media olisi seurannassa mukana tiettynä hetkenä. Toimittaja voi milloin tahansa lisätä, poistaa osittain tai kokonaan, korvata tai muuttaa seurattavana olevan median määrää ja seurattavana olevien lähteiden luetteloa. Toimittaja ei takaa, että kaikki seurattavana olevan median sivustolla julkaistu aineisto voidaan hakea ja löytää seurantapalvelun avulla. Toimittaja pidättää oikeuden tuoda palveluun mukaan Seurattavien medioiden lisäveloituksen Asiakkaalle, joiden ostamisesta Asiakas päättää. Seurantapalvelun kautta voidaan tarjota Asiakkaalle Tulosten joukossa linkkejä maksullisiin tai sisään kirjautumista edellyttäviin lähteisiin, joihin sisään kirjautumisesta ja tilausmaksuista vastaa Asiakas itse.

Jos Asiakas käyttää palvelua muutoksien jälkeen palvelussa tai seurattavissa lähteissä, Asiakkaan tulkitaan hyväksyneen muutokset sellaisenaan.

Seurantapalvelu tarjoaa linkkejä kolmansien osapuolten internetsivustoille ja seurattavaan mediaan. Toimittaja ei ole vastuussa sisällöstä millään internetsivulla, joka on linkitetty seurantapalvelun kautta tai sisällöstä, joka ilmenee ja välittyy seurantapalvelun sivustolla linkin yhteydessä. Toimittaja ei vastaa Asiakkaan jatkuvasta pääsystä palveluun tai teknisistä puutteista tai linkkien toiminnasta. Asiakas hyväksyy, että Toimittaja ei ole millään tavoin vastuussa Asiakkaan ja kolmansien osapuolten www­palveluiden käytössä aiheutuneista kustannuksista, vahingoista tai velvoitteista.

Tekijänoikeudellisissa kysymyksissä seurantapalveluiden toiminta noudattaa Suomen tekijänoikeuslakia (2.3.1995/446). 22 § ja 23 § pykälän mukaan julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Lähde on mainittava.

Toimittaja ei vastaa, että seurantapalvelut toimivat asiakkaan vaatimusten tavoin, ilman keskeytyksiä ja virheettömästi. Toimittajan vastuu virheistä palvelussa rajoittuu tässä sopimuksessa määritettyihin ehtoihin.

Toimittaja ei ole vastuussa mistään informaatiosta, johon seurantapalvelut välittävät linkin.

Tuki­ ja palvelutasot

Toimittaja tukee ja avustaa asiakasta kohtuullisissa määrin tarvittaessa, kun palvelun käytössä esiintyy ongelmia.

Palvelu on yleensä saatavilla 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemänä päivänä viikossa. Toiminnot voivat olla tiettyinä aikoina pois käytöstä ja häiriöitä voi esiintyä. Toimittaja ei takaa, että palvelu on virheetön tai häiriötön.

Toimittaja sitoutuu korjaamaan virheet palvelussa kohtuullisessa ajassa. Toimittajalla on oikeus korjata virheellinen tai riittämätön palvelu asianmukaiseksi katsomallaan tavalla. Toimittajalla on oikeus tarvittaessa toteuttaa toimenpiteitä jotka vaikuttavat palvelun saatavuuteen teknisistä tai ylläpidollisista syistä, tai turvallisuussyistä.

4. Suostumus ja markkinointilupa

a. Sähköpostiviestejä lähetetään vain vastaanottajille, jotka ovat antaneet suostumuksensa näiden sähköpostiviestien vastaanottamiseen tai joilla on asiakassuhde Toimittajan kanssa.

b. Suostumus vastaanottaa markkinointia sähköpostin välityksellä annetaan erikseen. 

Vastaanottajan tulee joko ruksia valintaruutu tai muilla tavoin antaa suhteellisen selkeä ilmoitus suostumuksesta vastaanottaa markkinointia sähköpostitse. Tämä ilmoitus ei saa olla osa muita ilmoituksia (kuten suostumus toimitusehtoihin).

c. Vastaanottajien tulee tietoisesti antaa suostumuksensa. Esitäytetyt valintaruudut eivät ole sallittuja.

5. Kustannusten ja vahinkojen korvaaminen

Toimittaja vastaa vain vahingoista, joiden osoitetaan johtuvan sen omasta tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta menettelystä. Vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään kuuden (6) kuukauden Toimittajan asiakkaan kiinteitä, palvelukohtaisia kuukausimaksuja vastaavaan summaan tai osatoimituksessa korkeintaan osatoimituksen vastaavaan summaan.

Vahingonkorvausta on vaadittava Toimittajalta kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita tai viivästystapauksissa siitä, kun toimitus on tapahtunut. Välillisiä, varallisuuteen kohdistuvia, ennalta arvaamattomia tai yllättäviä vahinkoja Toimittaja ei korvaa.

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksensa käytöstä ja sitoutuu säilyttämään salasanansa siten, ettei se joudu sivullisten tietoon. Käyttäjätunnuksen haltija on vastuussa käyttäjätunnuksellaan tehdyistä toimista. Asiakas on velvollinen palauttamaan Toimittajalle kaiken Toimittajan omaisuuden mukaan lukien käyttäjätunnuksen sekä lopettamaan Toimittajan immateriaalioikeuksien käyttämisen viivytyksettä tämän sopimuksen lakattua, tapahtuipa se mistä syystä tahansa.

Asiakas vastaa käyttämänsä materiaalin käyttöoikeuksista ja näistä johtuvista korvauksista. Asiakas on myös vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä väärien tietojen korjaamisen aiheuttamista kustannuksista. Mikäli Asiakas käyttäisi palvelua laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan, kuten esim. roskapostitukseen, se on vastuussa täysimääräisesti kaikista Toimittajalle sekä kolmansille aiheuttamistaan vahingoista. Asiakas käyttää palvelua muutoinkin omalla vastuullaan sekä vastaa toiminnastaan palvelua käyttäessään.

Asiakas ei kuormita Toimittajan palvelimia pitämällä niissä enempää tietoa kuin palvelukokonaisuudessa on rajattu tai muutoin käyttämällä niitä palvelukokonaisuuden vastaisesti. Asiakas vapauttaa Toimittajan sekä sen työntekijät kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita Asiakkaan toimet tai toiminta Internet­verkossa tai muuten tämän palvelun nojalla mahdollisesti
aiheuttavat.

Tässä sopimuksessa sanottu sääntelee tyhjentävästi Toimittajan vastuun sopimusrikkomuksen johdosta sekä Toimittajan vahingonkorvausvastuun.

6. Maksut

Asiakas maksaa mahdollisen toimitusmaksun ja käyttömaksun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Laskutus tapahtuu sovituin laskutusjaksoin etukäteen. Asiakassuhde ja laskutuskausi alkavat tilauksen vastaanotosta tai järjestelmän toimituksesta.

Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu, Toimittajalla on oikeus estää palvelun käyttö, kunnes maksu on jälleen suoritettu. Käytön uudelleen aloittamisesta peritään uusi avausmaksu.

Laskut maksetaan niissä mainittuina eräpäivinä. Mikäli lasku myöhästyy, on Toimittajalla oikeus periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorkoa korkolain mukaan. Toimittaja perii jokaisesta lähetetystä maksukehotuksesta kohtuullisen korvauksen.

Toimittajalla on oikeus muuttaa palvelun hintaa ja hintarakennetta. Asiakkaalle ilmoitetaan hinnanmuutoksista (3) kolmea kuukautta ennen niiden voimaantuloa laskun yhteydessä tai muutoin sähköpostilla.

Toimittajalla on oikeus kehittää ja muuttaa palvelua. Toimittaja ilmoittaa tällaisista muutoksista Asiakkaalle etukäteen. Mahdollisista Asiakkaalle tällaisista muutoksista aiheutuvista kustannuksista vastaa Asiakas.

Toimittajalla on oikeus muuttaa hinnoittelua, jos Asiakkaan aiheuttama palvelun kuormitus poikkeaa runsaasti sovitusta tai muutoin tavanomaisesta kuormituksesta.

7. Oikeudet ja asiakkaan aineisto

Immateriaalioikeudet ohjelmistoon ja ohjelmistopalveluun sekä siihen tehtyihin muutoksiin kuuluvat Toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle.

Asiakkaan aineiston, esimerkiksi sähköpostirekistereiden, omistusoikeus ja aineiston immateriaalioikeudet kuuluvat asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

Toimittajalla on oikeus käyttää asiakkaan aineistoa vain sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Toimittaja ei luovuta asiakkaan aineistoa tai osoitteistoa kolmansille osapuolille, muutoin kuin Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tällaisessa tapauksessa Toimittaja sitoutuu informoimaan asiakasta luovutuksesta välittömästi.

Asiakas vastaa asiakkaan aineistosta ja siitä, ettei asiakkaan aineisto tai sen käyttö loukkaa kolmannen oikeuksia tai kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, toimittaja luovuttaa asiakkaan aineiston asiakkaalle 30 päivän kuluessa asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Asiakkaan aineisto luovutetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa. Toimittajalla on oikeus veloittaa tietojen keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta toimittajan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisten veloitusperusteiden mukaisesti. Toimittajan velvollisuus säilyttää asiakkaan aineistoa päättyy 60 päivän kuluttua sopimuksen päättymisestä, jonka jälkeen Toimittajalla on oikeus kustannuksellaan tuhota asiakkaan aineisto. Toimittajalla on oikeus tuhota tai säilyttää asiakkaan aineistoa siltä osin, kuin toimittaja on tähän velvollinen lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

8. Palvelun sulkeminen

Asiakkaalla on oikeus pyytää palvelun sulkemista tai käytön rajoittamista. Toimittajalla on kuitenkin oikeus periä perusmaksua sulkemisajalta. Käytön uudelleen aloittamisesta peritään uusi avausmaksu.

9. Immateriaalioikeuksien loukkaus

9.1. 

Toimittaja vastaa siitä, ettei ohjelmistopalvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia sovitussa toimitus­ tai käyttömaassa. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, sovittu toimitus­ ja käyttömaa on Suomi. Asiakas vastaa oman aineistonsa osalta em. seikoista.

9.2.

Toimittaja on velvollinen puolustamaan kustannuksellaan asiakasta, jos asiakasta vastaan esitetään väite siitä, että ohjelmistopalvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia sovitussa toimitus­ tai käyttömaassa, edellyttäen, että asiakas viipymättä ilmoittaa kirjallisesti toimittajalle esitetystä väitteestä ja antaa toimittajan käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa toimittajalle toimittajan pyynnöstä ja kustannuksella kaikki saatavissa olevat tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset. Toimittaja vastaa tuomittujen tai sovittujen korvausten maksamisesta kolmannelle osapuolelle, jos asiakas on
menetellyt edellä kerrotun mukaisesti.

9.3.

Jos toimittaja perustellusti katsoo tai oikeudenkäynnissä on todettu, että ohjelmistopalvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia sovitussa toimitus­ tai käyttömaassa, toimittajalla on oikeus ja velvollisuus kustannuksellaan ja valintansa mukaan joko (a) hankkia asiakkaalle oikeus jatkaa ohjelmistopalvelun käyttämistä, (b) vaihtaa se vastaavaan
sopimuksen mukaiseen palveluun tai (c) muuttaa ohjelmistopalvelua siten, että oikeudenloukkaus lakkaa ja muutettu ohjelmistopalvelu on edelleen sopimuksen mukainen. Jos mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole mahdollista toimittajalle kohtuullisin ehdoin, asiakkaan on lopetettava toimittajan pyynnöstä ohjelmistopalvelun käyttö, ja toimittajan on hyvitettävä asiakkaan ohjelmistopalvelun käytöstä maksama hinta toteutunutta käyttöaikaa vastaavalla osuudella vähennettynä.

9.4.

Toimittaja ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka (a) tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla on määräysvalta Asiakkaaseen tai johon Asiakkaalla on määräysvalta siten kuin määräysvalta kirjanpitolaissa määritellään; (b) johtuu Asiakkaan ohjelmistopalveluun tekemästä muutoksesta tai toimittajan antamien ohjeiden noudattamatta jättämisestä; (c) johtuu
ohjelmistopalvelun käyttämisestä yhdessä muun kuin toimittajan toimittaman tai hyväksymän tuotteen tai palvelun kanssa tai (d) olisi voitu välttää käyttämällä julkistettua ja toimittajan asiakkaan käyttöön ilman erillistä veloitusta tarjoamaa toimituksen kohdetta vastaavaa sopimuksen mukaista tuotetta tai palvelua.

Toimittajan vastuu toimituksen kohteen immateriaalioikeuksien loukkauksista rajoittuu tässä kohdassa 9 sovittuun.

10. Ylivoimainen este

Osapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

Osapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä sekä esteen lakkaamisesta kirjallisesti toiselle osapuolelle.

11. Voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Mikäli sopimusta ei kirjallisesti irtisanota, jatkuu se automaattisesti seuraavaan sopimuskauteen, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Mikäli irtisanominen tapahtuu myöhemmin kuin 30 päivää laskutusjakson alkamisesta, astuu irtisanominen voimaan seuraavan jakson päätyttyä. Toimittajalla on oikeus periä palvelumaksut irtisanomisajan loppuun asti. Jo maksettuja palvelumaksuja ei palauteta. Toimittaja voi purkaa sopimuksen, jos Asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen maksun ja viivästys on jatkunut 28 päivää maksamattoman laskun eräpäivästä lähtien, Asiakkaan omaisuus on määrätty luovutettavaksi konkurssiin tai selvitystilaan, Asiakas on tuomittu ulosmittauksessa varattomaksi, Asiakas häiritsee muuta verkkoliikennettä tai Asiakas käyttää palvelua laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan. Hyvän tavan vastaisena toimintana pidetään esimerkiksi sitä, että Asiakkaan toiminta voidaan katsoa roskapostin levittämiseksi.

12. Salassapito

Sopimuksen yhteydessä osapuolet voivat saada toisiltaan kaupallisia tai teknisiä tietoja, jotka kuuluvat toisen liikesalaisuuden piiriin tai joihin tällä on jokin immateriaalioikeus. Toimittajan liikesalaisuuksiin kuuluvat kaikki sopimus­ tai tarjousasiakirjoihin sekä palveluihin liittyvät kehitysaineistot, sovellukset ja lopputulokset. Asiakkaalla ei ole ilman Toimittajan kirjallista suostumusta oikeutta käyttää saamaansa tietoa hyväkseen omassa tai oman etupiirinsä liike­ tai missään muussakaan toiminnassa. Etupiiriin luetaan asiakkaan kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt ja sen päätäntäelimiin kuuluvat henkilöt läheisineen ja läheisyhtiöineen. Asiakas ei saa paljastaa saamiaan tietoja eikä luovuttaa niitä ulkopuolisille. Vain sopimuksen täyttämiseksi
tarpeellisen tiedon käyttäminen on sallittua. Tätä ehtoa on noudatettava myös sopimuksen päätyttyä.

Toimittaja sitoutuu pitämään salassa kaikki tähän liikesuhteeseen liittyvät dokumentit, tiedostot ja erityisesti sähköpostiosoitteistot.

Toimittajalla on oikeus käyttää sopimussuhteessa kertyvää tietotaitoa liiketoiminnassaan vapaasti, esimerkiksi palvelujen kehitystyössä.

Toimittajalla on oikeus mainita asiakkaan nimi ja kertoa yleisluontoisesti toimituksen laadusta palvelujaan markkinoidessa, ellei asiakas ole sitä nimenomaisesti kieltänyt.

13. Myötävaikutusvelvollisuus sopimuksen päättyessä

13.1.

Sopimuksen päättyessä toimittajalla on velvollisuus kohtuudella myötävaikuttaa ohjelmistopalvelun toimituksen siirtoon toiselle toimittajalle. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, myötävaikutusvelvollisuus päättyy, kun 3 kuukautta on kulunut sopimuksen päättymisestä. Toimittajan myötävaikutusvelvollisuuteen liittyvissä palveluissa noudatetaan Toimittajan kulloinkin voimassa olevia tuntihintoja

13.2.

Toimittajalla ei ole kohdassa 12.1 tarkoitettua myötävaikutusvelvollisuutta, jos sopimus päättyy asiakkaan olennaisesta sopimusrikkomuksesta. Toimittajalla on kuitenkin kohdassa 12.1 tarkoitettu myötävaikutusvelvollisuus myös edellä tässä kohdassa 10.2 tarkoitetussa tilanteessa, jos asiakas suorittaa erääntyneet maksunsa toimittajalle ja asettaa hyväksyttävän vakuuden tulevien maksujen suorittamisesta.

14. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään Toimittajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen ja siitä johtuvien riitojen ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia. Toimittaja pidättää oikeuden näiden sopimusehtojen sekä hintojen muutoksiin. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle vähintään kolme (3) kuukautta etukäteen.

15. Toimitusehtojen voimassaolo

Nämä toimitusehdot tulevat voimaan silloin, kun ne on julkaistu toimitetun palvelun yhteydessä. Nämä toimitusehdot korvaavat kaikki Toimittajan aiemmat yleiset palveluiden sopimus­ ja toimitusehdot.

Koodiviidakko Oy
Y-tunnus: FI19399621

www.lianatech.fi
[email protected]
+358 10 387 7053